तामाङ कविता – Bhim Dong Tamang

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
म्हिलुइ केबामी नेबारी
चु ल्हुइ केजिम क्राबारी
एसेम क्राना लासाइनोन
गुनासो आरे चु सेमरी ।

गोङ्मा ङाइ छार् पोबारी
छ्यम्नोन एदाइ बोर्बारी
आब्रामा ङ्यान्दे ङादेम छ्याम्
छार् ग्याम एसे सोजिमाम ।

मायाला छो ङाइ रिम्जी
रिम्बाला सट्टारी
ब्राजिम ए टाङ्बारी
टाङ्नोन टाङ्जी आखिररी ।

ब्रान्बा म्हिदा गादे गाह्रो
दुङाल् गो आँखाम्जी
ङाइमी एदाम सेम पिन्बाम
दुङाल्ला ग्योइरी हुइपिन्जी ।

पुजुसे एदा ब्लोसामी
चु तिङरी सुशेर् खामुला
मिख्लीला ग्योइरी ङा ब्योङमा
नेसी स्यासी टिजिम् ए ।

डेनमुला तिङरी ब्लोसाइनोन
आज्याबा दुङाल् पिन्साइनोन
ल्हानान एला छे रेङगाइ
लाबा लुङ्सुरसे आबोर्गाइ ।आब्रान्बा आहिन ङाइ एदा
एनोन गाइजिम खाबारी
या चुङ्बारी आपिन्बा
आहिन ङाइ एदा एनोन
फ्याङजिम ब्याब फुइसी ।
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Translate »