तामाङको थरहरु जानी राखौ

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

१. बज्यु                                           

२. बल

३. बलदोङ

४. बामतेन

५. ब्लेन्देन

६. ब्लोन

७. बम्जन

८. ब्राङदोङ

९. ब्रासिङगर

१०. चाकेन्गोचुमी

११. चेलेङगार्ते

१२. छेकपाल

१३. छ्योईमी

१४. चिम्कन

१५. छोदेन

१६. च्यापाङखोर

१७. दामराङ

१८.दारताङ

१९. डिमदोङ

२०. डन

२१. दोङ

२२. दोङपा

२३. दोसिङ

२४. डुम्जन

२५. फिउवा

२६. गाल्देन

२७. गाङताङ

२८. गेमसिङ

२९. ग्यावतेन

३०. घले

३१. घिसिङ

३२. घुन्सादे

३३. घुन्सादेन

३४. ग्लान

३५. गोले

३६. गोम्च्यो

३७. गोम्देन

३८. गोम्जा

३९. गोन्देन

४०. गोङ्वा

४१. गोङ्वो

४२. गोङ्सो

४३. गोथर

४४. ग्राङदान

४५. ग्राङदेन

४६. ग्रोम्बा

४७. ग्रोम

४८. ग्रोप्चन

४९. ग्याबा

५०. ग्याव्तेन

५१. ग्याम्दान

५२. ग्याम्देन

५३. ग्याङताङ

५४. ग्योमचो

५५. हेन

५६. हिम्टुङ

५७. होप्तेन

५८. जिम्बा

५९. जोग्ना

६०. जोन्गान

६१. जुमि

६२. कागते

६३. काल्देन

६४. कमैवा

६५. काम्देन

६६. खानीखोर

६७. ख्युल्पा

६८. ख्युङवा

६९. कोल्देन

७०. कोम्ग्दान

७१. लला

७२. लामागोन्जु

७३. लामाखोर

७४. लो

७५. लामिनखोर

७६. लोप्चन

७७. लुङवा

७८. लुङपा

७९. महेन्दोङ

८०. माम्वा

८१. मनाङथेन

८२. मान्देन

८३. मार्पा

८४. मेन्सिङ

८५. मिकचन

८६. मितक

८७. मोदेन

८८. मोक्चन

८९. मोक्तान

९०. मुलुङ

९१. म्याल्पा

९२. नाजुङ

९३. नेगी

९४. ङाके

९५. ङार्वा

९६. ङार्देन

९७. ङिल्पा

९८. ङोङचो

९९. ङयोजो

१००. ङयाचेन

१०१. न्यासुर

१०२. न्यारवा

१०३. ङयोङदोङ

१०४. पाल्देन

१०५. पाजुतेन

१०६. पाख्रिन

१०७. पाल्चोके

१०८. पाङवोतेन

१०९. पाङतेन

११०. फेवा

१११. प्रभुवा

१२. रम्पोद

११३. रिम्तेन

११४. रुम्बा

११५. साइ

११६. साम्देन

११७. साङग्री

११८. सर्वखोर

११९. सेङजेवा

१२०. सेनतेन

१२१. स्वाङवो

१२२. स्याङरी

१२३. स्योरतेन

१२४. सिङगन

१२५. सिङगर

१२६. सिङतान

१२७. सुक्तान

१२८. सुम्बा

१२९. स्याम्जन

१३०. स्याङजुवा

१३१. स्याङतान

१३२. सयाङदन

१३३. स्यानतेन

१३४. स्योङतान

१३५. स्योरतेन

१३६. थाङतेन

१३७. थीङ

१३८. थोकर

१३९. तितुङ

१४०. तोइवारा

१४१. तोइसाङ

१४२. तोङयार

१४३. तुन्बा

१४४. तुपा

१४५. वाईबा

१४६. वालिम

१४७. योर्सादेन

१४८. योन्जन

तपाइको थर कुन हो ? तल कमेन्टमा लेख्नु होला

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Translate »